Disclaimer

I Algemene Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1
1.1 Deze gebruiksvoorwaarden, hierna te noemen de "Gebruiksvoorwaarden", zijn van toepassing op ieder gebruik van de www.haarlemwonen.nl, hierna te noemen de "Website", zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie, op alle diensten die door HaarlemWonen worden aangeboden en op alle overeenkomsten die HaarlemWonen aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.
1.2 Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. HaarlemWonen raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van deze diensten, hierna te noemen een "gebruiker", aan deze gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen.
1.3 HaarlemWonen kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Artikel 2
2.1 De diensten van HaarlemWonen zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

Artikel 3
3.1 De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt.
3.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
3.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.
3.4 Op de databank met advertenties rust het databankrecht van HaarlemWonen. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.
3.5 Het is de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van HaarlemWonen is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.
3.6 Tenzij HaarlemWonen daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Woning nu aanbieden’ knop.
3.7 Het is niet toegestaan om advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij HaarlemWonen daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

Artikel 4
4.1 Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen.
a. HaarlemWonen kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van HaarlemWonen of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
b. HaarlemWonen kan een of meerdere advertenties van de Gebruiker verwijderen.
4.2 HaarlemWonen kan bovengenoemde maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort.
4.3 HaarlemWonen kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan HaarlemWonen binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

Artikel 5
5.1 Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
5.2 Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

Artikel 6
6.1 Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door
a. gebruik van de diensten van HaarlemWonen;
b. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
c. onjuiste informatie op de Website;
d. afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
e. wijzigingen in de diensten van HaarlemWonen of wijzigingen in of op de Website.
6.2 Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale vergoeding die de Gebruiker aan HaarlemWonen heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of € 150.

Artikel 7
7.1 HaarlemWonen kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Artikel 8
8.1 De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). HaarlemWonen heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites.
8.2 HaarlemWonen heeft geen enkele zeggenschap of invloed op het gebruik van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

Artikel 9
9.1 HaarlemWonen kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. HaarlemWonen zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van HaarlemWonen gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
9.2 Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen.
9.3 Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door HaarlemWonen zijn bevestigd.
9.4 Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.
9.5 HaarlemWonen is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van HaarlemWonen over te dragen aan een van haar zustersites. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.
9.6 Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen HaarlemWonen en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten.
9.7 De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van HaarlemWonen en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel een rechtbank in de regio Haarlem bevoegd zijn.

II Privacy beleid

Artikel 1
1.1 Door gebruik te maken van HaarlemWonen.nl en daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens.

Artikel 2
2.1 U kunt onze Website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers.
2.2 Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
a. gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de diensten die u afneemt;
b. aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media websites of diensten van derden;
c. gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden; en
d. gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat.
2.3 Naar aanleiding van meldingen, al dan niet via het Meldpunt Internetoplichting van de politie, kunnen wij informatie (waaronder persoonsgegevens) verwerken over bepaalde geschillen tussen gebruikers en adverteerders. De gegevens die HaarlemWonen in dit kader verwerkt worden niet op grond van eigen onderzoek door HaarlemWonen vastgelegd, maar zijn afkomstig van gebruikers van HaarlemWonen die door middel van een melding informatie aan HaarlemWonen of aan het Meldpunt Internetoplichting verstrekken en/of betreffen reeds aanwezige informatie op de HaarlemWonen website.

Artikel 3
3.1 U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:
a. om u toegang te geven tot onze diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van email of per telefoon;
b. om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven;
c. om onze diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
d. om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze diensten en de diensten van ondernemingen gerelateerd aan HaarlemWonen, ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten, updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op uw berichtvoorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden; en
e. om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden.
3.2 Wij kunnen sign-on diensten aanbieden die het u mogelijk maken om met behulp van uw inloggegevens op andere websites toegang te krijgen tot de website HaarlemWonen.nl of gerelateerde websites. We kunnen ook diensten aanbieden die het u mogelijk maken om gegevens te delen met social media websites van derden, zoals Facebook, Google Plus en Twitter.
Indien u ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn opgeslagen op websites van derden, zal de reikwijdte van deze toegang tot persoonsgegevens verschillen per website en zal deze worden bepaald door uw eigen browser instellingen evenals dooruw toestemming. Indien u uw account bij een derde partij wenst te verbinden aan uw HaarlemWonen account en u ons toestemming geeft tot deze gegevens, stemt u ermee in dat wij gegevens van deze derde websites kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan in overeenkomst met deze Gebruikersvoorwaarden.
3.3 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals verder omschreven onder art. 4, maken wij uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met
a. ondernemingen gerelateerd aan HaarlemWonen om gezamenlijk content en diensten te leveren (zoals registratie en klantenondersteuning), om mogelijk illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en om te helpen bij besluitvorming over producten, websites, applicaties, diensten, tools en communicatie. HaarlemWonen zal deze informatie uitsluitend gebruiken om u marketingberichten te sturen wanneer u zelf om diensten heeft gevraagd, en zullen uw persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.
b. dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze diensten op de website (denk hierbij aan financiële dienstverlening, marketing bureaus en technische ondersteuning). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van HaarlemWonen.nl.
c. bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van deze Gebruiksvoorwaarden.
d. andere derden waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen met HaarlemWonen.nl (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking).
e.ondernemingen waarmee wij in het kader van een reorganisatie van plan zijn te fuseren of waardoor wij worden overgenomen.
3.4 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen:
a. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
b. indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
c. indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
3.5 Zonder het voorgaande te beperken, zullen wij - in ons streven om uw privacy te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen - uw persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.
3.6 Op onze website hebben gebruikers de mogelijkheid om advertenties en andere gegevens met andere gebruikers te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere gebruikers toegankelijk wordt. Aangezien u op onze website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een woningzoekende of verhuurder, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.
3.7 Wij raden u sterk aan om, indien u onze website bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat de gedeelde computer u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u de cookies en/of de geschiedenis van uw website bezoek moeten verwijderen.

Artikel 4
4.1 U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of diensten van HaarlemWonen die interessant voor u zouden kunnen zijn.
4.2 Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
4.3 Wij kunnen uw gegevens combineren met gegevens die wij van andere bedrijven verzamelen en deze gebruiken om onze diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.

Artikel 5
5.1 Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij of onze service providers, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) of webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen. Wij gebruiken deze cookies, om ons te helpen u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website(s) te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website.

Artikel 6
6.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. U kunt uw gegevens zelf aanpassen door in te loggen op uw ‘HaarlemWonen’ account.
6.2 Wanneer u iets openbaar plaatst, zult u uw bericht (advertentie) mogelijk niet meer kunnen veranderen of verwijderen.
6.3 Indien u uw account bij ons wilt sluiten, dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen. Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen; dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden.

Artikel 7
7.1 Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.
7.2 Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Artikel 8
8.1 Wij tolereren geen misbruik van onze Website.
8.2 U heeft geen toestemming om andere gebruikers van HaarlemWonen.nl toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post), zelfs niet wanneer een gebruiker iets van u heeft gehuurd of aan u heeft verhuurd, tenzij de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
8.3 Het is niet toegestaan om onze communicatie middelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Gebruiksvoorwaarden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

Artikel 9
9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, zijn deze Gebruiksvoorwaarden uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van u verzamelen.
9.2 HaarlemWonen.nl heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacybeleid op u van toepassing is. We moedigen u daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.

III Regels voor het plaatsen van advertenties

Artikel 1
1.1 HaarlemWonen is een platform waar een Adverteerder advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze advertenties kan bekijken.
1.2 HaarlemWonen is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt.
1.3 Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

Artikel 2
2.1 Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen:
a. In iedere Advertentie mag maar één woning worden aangeboden
b. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van de aangeboden woning te bevatten.
c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.
d. Het is niet toegestaan om Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen.
e. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.
2.2 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:
a. De titel en de tekst van de advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.
b. Een advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
c. Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op de aangeboden woning.
e. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
f. Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.
2.3 Het is niet toegestaan woningen aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de verhuur is verboden. Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op Advertenties. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van woningverhuur te kennen.
2.4 Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een woning aan te bieden die op enige manier:
a. inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij;
b. inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij; of
c. inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij.
2.5 In de advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan de betreffende woning afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.
2.6 Het is niet toegestaan een disclaimer in de advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van de woning die in de advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun woningen echt zijn en verhuurd mogen worden, alvorens ze aan te bieden op HaarlemWonen.

Artikel 3
3.1 Een Adverteerder plaatst zijn advertentie via de knop 'Woning nu aanbieden' op de Website. Nadat Adverteerder een advertentie heeft geplaatst ontvangt hij een e-mail met inloggegevens. Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van advertenties.
3.2 Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 28 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de advertentie niet zelf verwijdert. Voor advertenties waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze Website te zien krijgen, voor het plaatsen van uw advertentie.

Artikel 4
4.1 Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een reactie op een advertentie niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijke (redelijke) reactie te accepteren. Indien een dergelijke reactie door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot huren.
4.2 Het is niet toegestaan reacties op advertenties te plaatsen met het enkele doel om het verhuurproces te verstoren.

Artikel 5
5.1 Een Adverteerder mag een Gebruiker in een advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken.
5.2 Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden.

Artikel 6
6.1 Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. HaarlemWonen geeft daarover geen garantie.
6.2 HaarlemWonen kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

Artikel 7
7.1 Iedere Gebruiker vrijwaart HaarlemWonen voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;
a. het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie,
b. het gebruik van via de Website gekochte producten; en
c. het gebruik van via de Website aangeboden diensten.
7.2 De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van HaarlemWonen zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 6.

Artikel 8
8.1 HaarlemWonen kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.
8.2 HaarlemWonen kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen.

Artikel 9
9.1 HaarlemWonen kan de advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites die onder hetzelfde beheer vallen als HaarlemWonen (zoals AmsterdamWonen), websites van derden, in gedrukte media of op televisie.
9.2 Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.
9.3 De opmaak van Advertenties kan dusdanig gewijzigd worden dat de advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.
9.4 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een advertentie. HaarlemWonen heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.